اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

Tehran province Hostel,s Association

اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

ارتباط با ما

صفحه اصلی

اتحادیه مهمانپذیران
اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

88890915  88890916

شاهرخ محمد زاده

رئیس اتحادیه

مجید نجفعلی زاده

نایب رئیس اول

ولی اله کشاورز

نایب رئیس دوم