اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

Tehran province Hostel,s Association

اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

ارتباط با ما

صفحه اصلی

اتحادیه مهمانپذیران
اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

88890915  88890916

فعالیت‎های پرثمر

 اردیبهشت 98

 

رئیس اتحادیه صنف مهمانپذیران تهران با تاکید بر فعالیت‎های مفید هئیت مدیره در سه سال اخیر گفت: تاسیس شرکت عاملیت استانداردیکی از اقدامات مهم اتحادیه بود که استاندارد سازی مراکز اقامتی اعضاء را بر عهده دارد. شاهرخ محمدزاده اظهار داشت: در سه سال اخیر هئیت مدیره فعلی، فعالیت‎های پرثمری در حیطه اختیارات خود صورت داده ...

 

فعالیت‎های پرثمر

 اردیبهشت 98

 

رئیس اتحادیه صنف مهمانپذیران تهران با تاکید بر فعالیت‎های مفید هئیت مدیره در سه سال اخیر گفت: تاسیس شرکت عاملیت استانداردیکی از اقدامات مهم اتحادیه بود که استاندارد سازی مراکز اقامتی اعضاء را بر عهده دارد. شاهرخ محمدزاده اظهار داشت: در سه سال اخیر هئیت مدیره فعلی، فعالیت‎های پرثمری در حیطه اختیارات خود صورت داده ...

 

فعالیت‎های پرثمر

 اردیبهشت 98

 

رئیس اتحادیه صنف مهمانپذیران تهران با تاکید بر فعالیت‎های مفید هئیت مدیره در سه سال اخیر گفت: تاسیس شرکت عاملیت استانداردیکی از اقدامات مهم اتحادیه بود که استاندارد سازی مراکز اقامتی اعضاء را بر عهده دارد. شاهرخ محمدزاده اظهار داشت: در سه سال اخیر هئیت مدیره فعلی، فعالیت‎های پرثمری در حیطه اختیارات خود صورت داده ...